AcasăANUNȚURIANUNŢ DE RECRUTARE SI SELECŢIE DE PERSONAL

ANUNŢ DE RECRUTARE SI SELECŢIE DE PERSONAL

spot_img

 

ANUNŢ DE RECRUTARE SI SELECŢIE DE PERSONAL pentru posturi infiintate in afara organigramei pentru desfăşurarea de activităţi in cadrul proiectului „Masuri integrate de sprijin pentru membrii comunităţii din comuna Vladila”, cod SMIS 140824

Nr. 1/15.02.2022

 1. Informaţii generale:

UAT Comuna VLADILA implementează proiectul „Masuri integrate de sprijin pentru membrii comunităţii din comuna Vladila”, cod SMIS 140824, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aparţinând comunităţii marginalizate comuna VLADILA, aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de intervenţii integrate de ocupare, educaţie, formare profesionala, asistenta sociala in contextual mecanismului DLRC. Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltare unui serviciu social in cadrul comunităţii marginalizate din comuna VLADILA;
 2. Reducerea fenomenului de abandon şcolar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip „scoală dupa scoală”;
 3. Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piaţa muncii a 195 membri ai grupului ţinta;
 4. 170 membri ai grupului ţinta formaţi profesional prin participarea la cursuri de calificare;
 5. Crearea a 50 de locuri de munca pentru membri comunităţii;
 6. Sprijinirea a 13 membri ai grupului ţinta in vederea înfiinţării unei noi afaceri;
 7. 2 Workshop-uri si Campanii de informare si conştientizare care au ca scop;
 8. 24 de luni de management de proiect.

 

Context

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 Pentru implementarea proiectului ce se va realiza in perioada 2021-2023, Școala Gimnazială Vlădila, cu sediul in comuna VLADILA, str. Cozia, nr. 65, judeţul OLT, demarează procedura de recrutare si selecţie a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi in afara organigramei, după cum urmează:

 • post Responsabil partener – cod 111223 – 63 ore/luna- 18 luni

1 post Consilier școlar- cod 235903-63 ore/luna- 4 luni

 • posturi de profesori pentru învățământ primar – cod  233002 – 63ore/luna-18 luni

1 post de profesor Limba română – cod 233002   63 ore/luna- 18 luni

1 Post de profesor matematică-cod COD 233002- 63 ore/luna-18 luni

 

 

Nr.

crt.

 

(Sub)activitatea nr. și denumire Număr experți Durata

(sub)activității

 

Nr.ore/expert

 

1. Responsabil paretener  1 18 luni 1134
2. Consilier școlar 1  4 luni   252
3 Prof. Înv. primar 5 18 luni 1134
4 Profesor Lb. română 1 18 luni 1134
5 Prof. matematică 1 18 luni 1134

 

Conform  Ordin nr 9230/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și  selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare mai jos menționate.

Atribuții principale ale posturilor

 • Responsabil partener 1

– Coordoneaza echipa de management si implementare a proiectului din partea partenerului;

– Este abilitat sa reprezinte partenerul proiectului in relatia cu finanþatorul;

– Reprezinta partenerul in relatia cu beneficiarul de proiect;

– Asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea indicatorilor de performanta;

– Coordoneaza comunicarea între echipele proiectului;

– Asigura realizarea activitatilor specifice de monitorizare, control si raportare;

– Verifica eligibilitatea membrilor grupului tinta;

– Mentine relatia cu furnizorii de bunuri si servicii adresate proiectului;

– Participa, organizeaza si coordoneaza toate evenimentelor din cadrul proiectului;

– Verifica si avizeaza documentatiile de achizitii precum si toate documentele realizate in cadrul

proiectului de catre partener;

– Organizeaza raportarea in proiect, raportare operationala care include rezultate si indicatori, stadiul activitatilor din partea partenerului.

 • Consilier școlar

-Analizeaza problemele specifice mediului scolar: adaptare scolara, motivatie scolara, deprinderi de studiu, absenteism, esec si abandon scolar etc.;

– Observa si evalueaza performanta scolara, comportamentul si dezvoltarea elevului, utilizând

metode si instrumente specifice consilierului scolar;

– Identifica problemele de natura familiala (abuz, neglijenta, hartuire) care pot afecta dezvoltarea si

performanta scolara a elevului;

– Planifica si organizeaza activitati de consiliere educationala individuala si / sau de grup adresate

elevilor;

– Ofera interventii cu caracter suportiv in situatii de criza elevilor care se confrunta cu dificultati

specifice mediului scolar: dificultati de invatare, dificultati de adaptare scolara, absenteism etc.;

– Recomanda si incurajeaza elevii si parintii acestora sa solicite si sa accepte asistenta specializata in cazul in care se confrunta cu probleme de sanatate fizica si/sau psihica;

– Selecteaza si aplica principii, metode si tehnici de consiliere educationala;

Colaboreaza cu parintii, tutorii legali si alti specialisti in educatie (cadre didactice) in scopul adaptarii programei la nevoile elevului, precum si a solutionarii problemelor scolare, comportamentale sau de alta natura ale elevului;

– Colaboreaza cu ceilalti membri ai echipei de proiect;

– Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului.

 • Profesori pentru învățământ primar

– Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate;

– Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate;

– Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele la care preda;

– Organizarea activitatilor de invatare;

– Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

– Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

– Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

– Mentinerea relatiei familie-scoala (informeaza periodic parintii in legatura cu progresul scolar si comportamentul elevului, implicarea familiei in activitatile formativ-educative, coordonarea activitatilor extracurriculare si extrascolare);

– Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului.

 • Profesori pentru învățământ gimnazial(prof. lb. română și prof. matematică)

– Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate;

– Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate;

– Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitatilor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele la care preda;

– Organizarea activitatilor de invatare;

– Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte;

– Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;

– Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;

– Mentinerea relatiei familie-scoala (informeaza periodic parintii in legatura cu progresul scolar si comportamentul elevului, implicarea familiei in activitatileformativ-educative, coordonarea   extracurriculare si extrascolare);

– Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului.

 

3.Condiţii generale si specifice de participare la selecţie si recrutare:

 • Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile:

 

 1. cetăţenia romană, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
 2. cunoaşterea limbii romane, scris si vorbit;
 3. vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. indeplineste condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizeazăprocedura de selecţie si recrutare;
 7. g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
  umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care
  impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
  săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea
 • Condiții specifice

 3.2.1.Condiții specifice de ocupare a postului de responabil partener

 

 1. Studii superioare – 3-5 ani – 3 ani
 2. Experienta in conducerea unui departament sau proiect sau organizatie – 0 ani
 3.  Management, coordonare, management de proiect, planificare si organizare

 

3.2.2. Condiții specifice de ocupare a postului de consilier școlar

 1. Studii medii/superioare – 3-5 ani – 3 ani
 2. Experienta in activitati de consiliere scolara, educationala – 0 ani
 3. Cunostinte in domeniul consilierii, bun organizator, abilitati interpersonale

 

3.2.3.Condiții specifice de ocupare a posturilor de profesori pentru învățământ primar

 

 1. Studii medii/superioare – 3-5 ani – 3 ani
 2. Experienta in activitati educationale preuniversitare – 0 ani
 3. Formare, coordonare, abilitati didactice si pedagogice

 

3.2.4.Condiții specifice de ocupare a postului de profesor pentru limba română

 1. Studii medii/superioare – 3-5 ani – 3 ani
 2. Experienta in activitati educationale preuniversitare – 0 ani
 3. Formare, coordonare, abilitati didactice si pedagogice

 

3.2.5. Condiții specifice de ocupare a postului de profesor matematica

 1. Studii medii/superioare – 3-5 ani – 3 ani
 2. Experienta in activitati educationale preuniversitare – 0 ani
 3. Formare, coordonare, abilitati didactice si pedagogice

Documentaţia depusă de candidaţi:

Pentru înscrierea la procedura de recrutare si selecţie candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. formular de inscriere, conform modelului – Anexa nr. 1;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copii ale documentelor care să ateste experienţa in domeniul de activitate specific postului (după caz, copie după carnetul de muncă si adeverinţe care să ateste vechimea in muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, etc).
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare si selecţie de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului – Anexa nr.1;
 8. CV- in format Europass;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de participare la procedura de recrutare si selecţie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană va fi depus cel târziu pană la data probei interviului.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documetele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentele se depun la sediul Scolii Gimnaziale  VLADILA, str. Cozia, nr. 65.

Dosarele depuse după data limită indicată in anunţul de selecţie vor fi respinse.

 Modalitatea de recrutare si selecţie:

Recrutarea si selecţia persoanelor care isi vor desfăşura activitatea in proiect se realizează in două etape succesive, după cum urmează:

Etapa 1 – Verificarea si analiza dosarelor despuse de către candidaţi;

Etapa 2 – Interviul candidaţilor declaraţi admişi după analiza dosarelor.

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul Școlii Gimnaziale Vlădila/pe pagina web, la adresa www.scoalavladila.ro

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Școlii Gimnaziale Vlădila/online la adresa de e-mail scoala_vladila@yahoo.com  , în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.  Interviul  nu se contestă.

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba de interviu.

In cadrul interviului se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecţia, capacitatea de analiză si sinteză a candidaţilor, in concordantă cu nivelul si specificul postului pentru care se organizează concursul.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs in ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi si cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză si sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul in situaţiile de criză;
 5. iniţiativă si creativitate.

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care obţine punctajul cel mai mare dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, conform celor menţionate mai sus.

Candidaţii declaraţi admişi la procedura de selecţie pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post, corespunzător unei funcţii contractuale înfiinţate in afara organigramei Scoala Gimnaziala Vladila, in vederea desfăşurării de activităţi in cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, sunt obligaţi să se prezinte la post in termen de maximum 10 zile de la data acceptării candidatului de către OIR Sud-Vest Oltenia. In cazul in care candidatul nu este validat de către OIR Sud-Vest Oltenia, postul devine vacant urmând a se realiza un nou concurs de selecţie.

Contractele de muncă se incheie pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare si documentele necesare se pot obţine la telefon 0249543044, in zilele lucrătoare, astfel: luni-vineri intre orele 9:00-14:00 sau prin intermediul adresei de e-mai scoala_vladila@yahoo.com

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

 

Nr. crt. Etapa Data/perioada
1. Constituirea comisiei de concurs si de soluţionare contestaţii 15.02.2022
2. Publicarea anunţului de concurs 15.02.2022
3. Depunerea dosarelor de către candidaţi 16.02.2022

01.03.2022

4. Selecţia dosarelor de concurs si afişarea rezultatelor selecţiei de dosare 02.03.2022
5. Depunerea eventualelor contestaţii selecţie dosare 03.03.2022
6. Soluţionarea eventualelor contestaţii selecţie dosare 04.03.2022
7. Interviul 07.03.2022
8. Afişare rezultat interviu 07.03.2022
11. Afişare rezultate finale 07.03.2022

 

Director, Nițu Viorica Simona

 Bibliografie pentru ocuparea postului responsabil partener

 Manualul beneficiarului; Programul operational capital uman 2014-2022. Anexele prioritare 1-6.(Versiunea iunie 2021)

 1. ORDIN Nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”
 2. . ROFUIP – regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs;
 3. Legea educației naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs. Titlurile I, II, IV (Capitolul I), VI, VII

Bibliografie pentru ocuparea posturulor de profesori pentru invatamant primar si gimnazial

 1. Cucoș C. Psihopedagogie, ediția aIIa revizuită, ed. Polirom, Iași 2006. Cap V

Produsele curriculare și implementarea acestora.

 1. Cerghiț I. Metode de învățământ, ed. Polirom, Iași 2006 Cap.I Metode de comunicare orală
 2. Cucoș C.(coord),Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice , Polirom 2005, Cap. VII.Proiectarea și desfășurarea activității didactice

Bibliografie pentru ocuparea postului de consilier scolar

 Cucoș C.(coord). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ed. Polirom, Iași 2005, Cap.III. Personalitatea elevului, Cap.X. Devierile comportamentale ale elevilor și combaterea lor.

 1. Crețu Daniela, Psihopedagogie, Elemente de formare a profesorilor, ed. Imago, Sibiu, 1999, Cap.14. Cunoașterea și caracterizarea psihopedagogică a elevilor.
- Publicitate-spot_img

Sanatatenews.ro

Cautimasina.ro

Ziaristi.ro

Ionut Jifcu
Ionut Jifcu
Are aproape 15 ani de experienţă în presă, perioadă în care a acoperit cele mai diverse domenii, de la eveniment la politică, şi în care a văzut tot ce se putea vedea. A bifat colaborări cu Mediafax sau Realitatea PLUS, iar de curând experimentează ce înseamnă realizarea de emisiuni TV. Ne promite, însă, că prima sa dragoste - presa scrisă - n-o va lăsa niciodată
- Publicitate -spot_img
- Publicitate -spot_img
Partenerispot_img
25,220FaniÎmi place
6,503CititoriConectați-vă
5,245CititoriConectați-vă
1,200CititoriConectați-vă
1,860AbonațiAbonați-vă
De Citit
Alte Știri