Connect with us

ACTUAL

Măsuri COVID-19. Primăria Slatina continuă dezinfectarea spaţiilor din subordine, autobuzelor şi locurilor de joacă

Publicat

în

Municipalitatea slătineană curăţă şi dezinfectează, de la începerea crizei COVID-19, locaţiile din subordine şi spaţiile de joacă din oraş.

Potrivit unui comunicat remis de Primăria Municipiului Slatina, au fost demarate o seri de acțiuni de prevenție, printre care realizarea curățeniei și dezinfecției continue a locațiilor aflate în subordinea administrației publice locale precum și a locurilor de joacă, asigurarea substanțelor dezinfectante și a echipamentelor de protecție necesare personalului din cadrul instituțiilor mai sus menționate, dar şi dezinfecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului.

Totodată, s-a descis restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment în spațiile închise.

Primăria Slatina a pus la dispoziția persoanelor izolate numărul de telefon 0349.417.359 (Direcția Asistență Socială) pentru solicitarea sprijinului.

„Continuăm să luăm măsurile necesare pentru siguranța cetățenilor orașului nostru. Pentru reducerea la minim a riscului contaminării virusului COVID-19 menționez că se folosește un dezinfectant care elimină Coronavirusul și care nu afectează sănătatea oamenilor. Încă o dată, fac apel la rațiunea, calmul și responsabilitatea fiecărui slătinean și vă asigur că vom continua să luăm toate măsurile specifice unei astfel de situații”, a declarat primarul Slatinei, Emil Moţ.

ACTUAL

Ce conţine Ordonanţa Militară nr. 8, emisă joi seara

Publicat

în

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a prezentat joi seara o nouă ordonanţă militară privind noi măsuri dispuse pe perioada Stării de Urgenţă.

Conţinutul integral al documentului, în cele ce urmează:

Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară

Art.1 – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

(2)        Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(3)        Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(4)        Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.

(5)        În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

(6)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.

(2)        Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

(3)        Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

Art.3 – (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(2)        Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3)        Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(4)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 – (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.

(2)        Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art.5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

(2)        Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3)        Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.

(4)        Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.

(5)        În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(6)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.6 – (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

(2)        Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.

(3)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.7 – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.

(2)        Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgență.

(3)        Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.

(4)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.8 – (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.

(2)        Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2)        Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

(3)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o perioada de 14 zile.

(2)        Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

(3)        În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(4)        În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(5)        În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.

(6)        Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

(7)        Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este interzis.

(8)        Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 – (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

Art.12 – (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.13 – (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.14 – (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

(2)        Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.15 – (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2)        Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.

(3)        Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.16 – Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.

Art.17 – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art.18 – (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

Art.19 – (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

(2)        Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.20 – (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:

„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

  1. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”
  1. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”

(2)        Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.21 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

  1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 3;
  2. b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.2;
  3. c) Ministerul Transporturilor,  Infrastructurii  și  Comunicațiilor,  Poliția  de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4-  6;
  4. d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art.7 și 8;
  5. e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;
  6. f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.15;

(2)        Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3)        Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.22 – Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art.23 – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.

Art.24 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)        Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Continuă să citești

ACTUAL

LIVE VIDEO. Ministrul de Interne, noi anunţuri pentru români

Publicat

în

Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat susţin în această seară, la sediul MAI, o declarație de presă, începând cu ora 23:00.

Declarații de presă susținute de Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat

Declarații de presă susținute de Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat

Publicată de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor România pe Joi, 9 aprilie 2020

Principalele declaraţii Marcel Vela:

-stând în casă vom reuşi să intrăm în normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii
-ştiu că este greu şi v-aţi dori să fiţi la biserică în Noaptea de Înviere
-vom acorda o atenţie deosebită respectării prevederilor legale în această perioadă pentru că nu ne dorim să ne confruntăm cu o explozie a îmbolnăvirilor
-am suplimentat numărul patrulelor
-Poliţia şi personalul din structurile de suport sunt zi de zi în misiuni operative în toată ţara înregistrând peste 36.000 de angajaţi zilnic.
-astăzi am semnat Ordonanţa militară nr. 8

-din această seară este permisă circulaţia pescarilor autorizaţi pentru pescuit comercial şi acvacultură, dar şi pentru comercializară
-e permisă circulaţia apicultorilor, spre şi dispre locaţia stupinei sau pentru deplasarea stupinei
-e permisă circulaţia pentru achiziţie de autovehicule, piese de schimb sau pentur reparaţii
-am prelungit interdicţia zborurilor spre şi către Spania, pe 14 zile, începând din 14 aprilie
-măsura se aplică şi după încetarea Stării de Urgenţă, numai dacă se prelungeşte
-extrem de important: pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată durata Stării de Urgenţă pentru producătorii agricoli
-se permite deplasarea producătorilor agricoli pe baza unei declaraţii pe prorpie răspundere şi a certificatului de producător

-se exceptează de la izolare sau carantină lucrătorii transfrontalieri care la inrarea din Ungaria nu prezintă simptome; persoană care lucrează pe o rază de 30 de kilometri în jurul frontierei
-excepţie de la izolare sau carantină pentru persoanele care intră pentru mentenanţă sau instalare tehnică medicală, care nu prezintă simptome, dar şi pentru cei din domeniile ştiinţific, apărare şi securitate naţională
-pe perioada Stării de Urgenţă, se interzice şi se suspendă exportul pentru: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei de seminţe, zahăr, produse de brutărie sau patiserie, panificaţie

-pe perioada Stării de Urgenţă, se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru produsele agro-alimentare
-se interzice pe perioada Stării de Urgenţă, încetarea activităţii centrelor de bătrâni, centrelor pentru copii şi adulţi cu şi fără dizabilităţi, dar şi pentru alte categorii, inclusiv centrele private
-se suspendă procedurile de vânzare /cumpărare a pachetelor de acţiuni de la societăţilor de stat
-se recomandă autorităţilor locale şi proprietarilor să monteze dispozitive cu soluţii dezinfectante la intrarea în imobile de locuinţe colective
-în zilele de joi, vineri şi sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, agenţii economici îşi pot prelungi programul, în funcţie de necesităţi

-la Aeroportul Cluj, situaţie neplăcută. Pentru a evita, începând de astăzi, se va aviza orice transport aerian chiar dacă aeroporturile sunt în subordinea autorităţilor judeţene

Principale declaraţii Bogdan Despescu:

-atenţie deosebită Suceava şi Ţăndărei
-de Paşte, menţinem operaţională linia a doua de control la frontieră
-toţi cetăţenii sunt triaţi şi introduşi în carantină sau autoizolare la domiciliu, 14 zile.
-cei din afara ţării, reiterăm: dacă veniţi pentru Paşte, îl veţi petrece în carantină sau autoizolare, nu cu familiile
-în ultimele 24 de ore: 216 acţiuni cu forţe mărite, 8.000 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea ordonanţelor, cu valoare totală17 milioane lei
-ieri au intrat în ţară aproximativ 10.500 de persoane

Principale declaraţii Raed Arafat:

-ordinul privind reducerea activităţilor medicale doar la urgenţe. n-au fost sistate ambulatoriile şi nici activităţile din spitale, doar că s-a dat alegerea medicului să opereze acum, sau peste o lună când este mai sigur
-nu sunt afectate tratamentele oncologice, femeile gravide etc
-o proteză de şold poate fi amânată o lună
-motive: să putem păstra locuri libere în spitale şi pentru a putea proteja pacienţii care pot fi afectaţi

Continuă să citești

ACTUAL

Proiectil neexplodat din Al Doilea Război Mondial, găsit într-o comună din Olt

Publicat

în

Un proiectil exploziv, calibrul 127 de milimetri, provenit, cel mai probabil, din Al Doilea Război Mondial, a fost găsit, joi după-amiază, pe un teren agricol din comuna Brebeni.

Purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu, a declarat că, pe timpul executării unor lucrări agricole, un cetățean a observat un proiectil și a anunțat evenimentul la 112.

Specialiștii pirotehnicieni au identificat, ridicat, transportat și depozitat, în vederea distrugerii un proiectil exploziv, calibrul 127 de milimetri, provenit, cel mai probabil, din Al Doilea Război Mondial. Proiectilul avea focosul activ, era tras prin gura de foc și neexplodat.De la început anului și până în prezent, echipa pirotehnică a desfășurat trei misiuni de asanare a teritoriului județului Olt de munițiile rămase neexplodate, fiind ridicate tot atâtea elemente de muniție.

„Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Olt reaminteşte cetăţenilor faptul că, în cazul descoperirii elementelor de muniţie trebuie să apeleze de urgenţă numărul unic 112, semnalând descoperirea acestora şi să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea echipajului pirotehnic”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt.

De asemenea, se interzice:

– ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în încăperi sau locuinţe;

– comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;

– lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

– introducerea muniţiilor în foc;

– topirea elementelor metalice ale muniţiilor;

– tăierea muniţiilor cu ferăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

– folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;

– demontarea focoaselor sau a altor elemente componente;

– folosirea, pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente din componenţa acestora.

Continuă să citești
Publicitate
ACTUALacum 9 ore

Ce conţine Ordonanţa Militară nr. 8, emisă joi seara

ACTUALacum 10 ore

LIVE VIDEO. Ministrul de Interne, noi anunţuri pentru români

ACTUALacum 13 ore

Proiectil neexplodat din Al Doilea Război Mondial, găsit într-o comună din Olt

ACTUALacum 14 ore

Încă 17 români au fost răpuşi de nou coronavirus

ACTUALacum 16 ore

Se va relua acțiunea de dezinfecție a scărilor de bloc din Craiova. S-a cumpărat alt biocid

ACTUALacum 17 ore

VIDEO | Cadrele medicale de la Spitalul „Victor Babeș” Craiova au format o horă în curtea instituției

ACTUALacum 17 ore

Protest într-un centru de carantină din Craiova. Oamenii s-au urcat pe acoperișul hotelului, revoltați că nu știu dacă pot pleca acasă

ACTUALacum 18 ore

Copii infectaţi cu coronavirus, internaţi la un spital de pediatrie

ACTUALacum 18 ore

Reţinut de poliţişti după ce şi-a lovit intenţionat iubita cu maşina

ACTUALacum 18 ore

Aparatul de testare rapidă, de la Spitalul „Victor Babeș” Craiova a devenit funcțional. Se pot face până la 280 de teste în 24 de ore

ACTUALacum 19 ore

Bărbat cercetat penal după ce a împușcat un câine

ACTUALacum 19 ore

Tichete sociale de Paşte pentru peste 5.700 de persoane nevoiaşe din Slatina

ACTUALacum 19 ore

Spălătoriile auto din Craiova își pot relua activitatea cu respectarea anumitor condiții

ACTUALacum 20 de ore

Peste 5.000 de cazuri de COVID-19, confirmate în România. Mai mult de 400, în ultimele 24 de ore

ACTUALacum 20 de ore

Poliţiştii din Olt au aplicat, de la începutul Stării de Urgenţă, amenzi de peste 4 milioane lei

ACTUALacum 20 de ore

VIDEO | Bărbat cercetat după ce a amenințat un echipaj de poliție cu un cuțit

ACTUALacum 21 de ore

Dolj | Peste o mie de persoane sunt în carantină

ACTUALacum 21 de ore

VIDEO | Bărbat prins cu droguri într-un centru de carantină

ECONOMIEacum 21 de ore

Centru comercial în locul fostei fabrici Aluta din Slatina. Jysk, NewYorker şi C&A deschid magazine

ACTUALacum 21 de ore

Șomaj tehnic și pentru angajații de la stat. Cum vor lucra salariații din instituții

ACTUALacum 22 de ore

Pompieri care tocmai ieşiseră din tură, primii la locul unui accident în Caracal

ACTUALacum 23 de ore

Sala Polivalentă din Craiova, spital de campanie pentru coronavirus. Primăria a decis să o pună la dispoziţie

ACTUALacum 23 de ore

227 de decese din cauza COVID-19. Încă şapte au fost raportate, joi dimineaţa

ACTUALacum o zi

Încă un tânăr, ucis de coronavirus. 220 de morţi în România

ACTUALacum 4 zile

Se recomandă purtarea măştii de protecţie în judeţul Olt

ACTUALacum 4 zile

Alți doi doljeni infectați cu noul coronavirus. Bilanțul a ajuns la 29 de cazuri

ACTUALacum 2 zile

Dolj | Încă 10 persoane pe lista celor infectate cu noul virus. Bilanțul a ajuns la 39 de cazuri

ACTUALacum 4 zile

Accident în Olt. A ajuns cu maşina într-un copac de pe marginea drumului

ACTUALacum 4 zile

Autoritățile din Dolj recomandă purtarea măștilor de protecție

ACTUALacum 2 zile

Copil de doi ani, căzut de la etajul şapte al unui bloc. Micuţul a murit la impactul cu solul

ACTUALacum 2 zile

Poliţistul Dumitrescu din Caracal, acuzat de legături cu lumea interlopă, a câştigat procesul cu IPJ Olt

ACTUALacum 17 ore

VIDEO | Cadrele medicale de la Spitalul „Victor Babeș” Craiova au format o horă în curtea instituției

ADMINISTRAŢIEacum 2 zile

VIDEO. Emil Moţ, precizări despre măştile şi mănuşile distribuite gratuit. Cum vor ajunge la slătineni

ACTUALacum 3 zile

VIDEO | Razii în mai multe comune din județul Dolj. Au fost aplicate amenzi și au fost confiscate țigări de contrabandă

ADMINISTRAŢIEacum 3 zile

Slătinenii vor primi săptămânal mănuşi şi măşti de protecţie de la Primărie

ACTUALacum 19 ore

Spălătoriile auto din Craiova își pot relua activitatea cu respectarea anumitor condiții

ACTUALacum 2 zile

Ministrul Sănătății a anunțat conducere militară în toate spitalele unde managementul civil nu face față

ACTUALacum 3 zile

Trei sisteme Real Time PCR sunt funcționale, de astăzi, la SCJU Craiova. Se pot face între 150 și 200 de teste, pe zi

ACTUALacum 9 ore

Ce conţine Ordonanţa Militară nr. 8, emisă joi seara

ACTUALacum 3 zile

Secție ORL închisă, după ce asistenta șefă a fost diagnosticată cu noul COVID-19

ADMINISTRAŢIEacum 3 zile

Slatina: Tichete sociale pentru persoanele aflate în dificultate financiară, acordate pe toată perioada Stării de Urgenţă

ACTUALacum 3 zile

Un bărbat a anunţat la 112 că soţia sa a plecat din izolare. Femeia, găsită în maşină cu alţi doi bărbaţi

ADMINISTRAŢIEacum 3 zile

Într-un oraş din Olt, primăria distribuie localnicilor pubele pentru gunoiul menajer

ACTUALacum 22 de ore

Pompieri care tocmai ieşiseră din tură, primii la locul unui accident în Caracal

ACTUALacum 4 zile

FOTO. Accident pe o stradă din Slatina. Pieton lovit de maşină pe trecerea de pietoni

ACTUALacum 4 zile

Accident GROAZNIC, într-un fost CAP din Olt. Un bărbat în stare foarte gravă, după ce a fost prins sub un utilaj

ACTUALacum 3 zile

Mascaţii şi poliţiştii din Olt, intervenţie la o înmormântare la care participau zeci de persoane

ACTUALacum 4 zile

Droguri ascunse în pâine, la un centru de carantină din Ilfov. „Pachetul”, depistat de jandarmi

ACTUALacum 10 ore

LIVE VIDEO. Ministrul de Interne, noi anunţuri pentru români

ADMINISTRAŢIEacum 2 zile

VIDEO. Emil Moţ, precizări despre măştile şi mănuşile distribuite gratuit. Cum vor ajunge la slătineni

ACTUALacum o săptămână

VIDEO. Ce se întâmplă pe şantierul drumului Craiova-Piteşti. Imagini de ultimă oră

Reporter24 TVacum o săptămână

Emisiunea „Reporter 24” din 30 martie | Invitat – preşedintele Cartel Alfa Olt

ACTUALacum o săptămână

Primele IMAGINI VIDEO cu copilul din Slatina, confirmat cu coronavirus transferat la Bucureşti

ACTUALacum o săptămână

LIVE VIDEO. Stare de urgenţă. Noi măsuri anunţate de ministrul de Interne: Suceava şi opt comune limitrofe, închise

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Ministrul de Interne anunţă o nouă ordonanţă militară

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Noi amenzi date de poliţişti romilor de la Balş, care au ieşit pe stradă

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Romii din Balş au ieşit în număr mare pe străzi, deşi Ordonanţa militară interzice

ACTUALacum 2 săptămâni

EMOŢIONANT | Imnul naţional, difuzat la autospecialele de poliţie: „Totul va fi bine!”

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO LIVE. 45 de tone de echipament medical au ajuns acum pe aeroportul Otopeni de la Seul

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Slatina a intrat în carantină. Poliţiştii i-au verificat pe slătinenii ieşiţi din case

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Noile măsuri restrictive, anunţate de Vela, Despescu şi Arafat

Reporter24 TVacum 2 săptămâni

Emisiunea „Reporter 24” din 23 martie | Invitat, Laura Mira – jurnalist

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Iarnă de martie, în Olt. Autoturisme blocate şi tractate de utilajele de deszăpezire

ACTUALacum 2 săptămâni

Autobuz cu călători, blocat pe un drum înzăpezit din Olt

ACTUALacum 3 săptămâni

Primarul Slatinei, îndemn la responsabilitate: Haideţi să respectăm normele de igienă şi să evităm deplasările

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO | Noi măsuri anunțate de Ministerul de Interne pentru a limita răspândirea COVID-19. Declaraţii Vela, Arafat şi Despescu

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. O femeie din Slatina, găsită într-o peşteră din Vâlcea alături de copiii săi. Cu toţii erau daţi dispăruţi

POLITICĂacum 3 săptămâni

VIDEO. Stănescu îl critică pe Orban: „La câte ore au spus liberalii că au stat în şedinţă de guvern, cred că toată lumea se aştepta la altceva”

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Iohannis le cere românilor din Diaspora să nu vină acasă de Paşte

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Dezinfecţie la blocul gravidei din Slatina confirmate cu coronavirus

ACTUALacum 3 săptămâni

Statul va suporta șomajul tehnic pentru angajații din companiile care și-au încetat activitatea. Ce a declarat Ludovic Orban

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Stare de URGENŢĂ: Restaurantele, barurile și cafenelele se închid/ Zborurile spre și dinspre Spania se suspendă

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2019 JFK Media&More.