Connect with us

ANUNȚURI

Asociaţia Sentire angajează psiholog

Publicat

în

Asociația Sentire caută să își mărească echipa cu încă un terapeut pentru a ocupa un post part-time, cu posibilitatea de full-time.

Cerințe:
– diplomă de licență în psihologie sau psihopedagogie specială;
– cunoștințe solide în domeniul psihopatologiei copilului și adolescentului;
– abilități necesare în activitatea de evaluare/testare: abilități de observație, de analiză și sinteză a informațiilor, bun organizator;
– motivație, dinamism, flexibilitate, empatie, bune abilități de comunicare, punctualitate, seriozitate, implicare.

Nu este necesară experiența.

Ce oferim?
– un mediu de lucru dinamic și prietenos;
– o echipă de profesioniști formată din oameni pozitivi, creativi, dedicați copiilor și dezvoltării profesionale;
– cele mai noi dotări existente la ora actuală, pentru desfășurarea activității în condiții excelente;
– sesiuni de formare, îndrumare și asistență de specialitate pe toată durata desfășurării activității.

Dacă dorești să lucrezi în echipa noastră, trimite-ne un CV (în care să specifici link-ul contului/paginii rețelei tale de socializare – dacă este cazul – gen Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn etc.), pe adresa: sentire.ong@yahoo.com, cu o fotografie atașată, o scrisoare de intenție (motivație, planuri de viitor), cu subiectul „Angajare psiholog”.

Termenul limită de depunere a CV-urilor este pana la 23 ianuarie 2020.

ANUNȚURI

Anunţ

Publicat

în

SC AGRO LARIGI SRL, cu sediul în comuna Vlădila, sat Frăsinet-Gară, judeţul Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de:

– ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ – COD CAEN 0161;

-ACTIVITĂŢI DUPĂ RECOLTARE- COD CAEN 0163;

– PREGĂTIREA SEMINŢELOR – COD CAEN0164,

la adresa sat Frăsinet-Gară, comuna Vlădila, strada Mihai Eminescu, nr. 7.

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, strada Ion Moroşanu nr. 3, pe durata derulării procedurii.

Continuă să citești

ANUNȚURI

Comunicat de presă

Publicat

în

 

Comunicat de presă

Oraș Potcoava, Ianuarie 2020

Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare termică – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – „Liceul Ștefan Diaconescu”, în orașul Potcoava, județul Olt”

 

 

UAT ORAȘ POTCOAVA, în calitate de Beneficiar, anunța începerea activităților proiectului Reabilitare termică – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – „Liceul Ștefan Diaconescu”, în orașul Potcoava, județul Olt”, COD SMIS 125953.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B ,, Clădiri publice’’.

 

Obiectivul general al investiției propuse:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii: Liceul „Ștefan Diaconescu” din Orașul

Potcoava din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferente destinației clădirii.

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt:

 1. Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) cu 62,81%;
 2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 57,26%;
 3. Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep) cu 57,55%;
 4. Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 57.26%, din care pentru încălzire cu 74.48%.

 

UAT ORAȘ POTCOAVA a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Proiectul va fi derulat în Orașul Potcoava, în perioada 20.04.2018 – 31.03.2020 şi are o valoare totală de 1.193.594,04 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 748.133,27 lei din FEDR si 114.420,38 lei din Bugetul Naţional.

UAT ORAȘ POTCOAVA

Tel: 0249.462.038, Fax: 0249.462.355,

E-mail: primariapotcoava@yahoo.com

 

 

 

 

Continuă să citești

ANUNȚURI

ANUNŢ

Publicat

în

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Slatina organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

 • îngrijitor grupă copii  (pe perioadă determinată) – 1,5 posturi /  1 ½ norme, 8 h / zi, 4 ore/zi, conform H.G. nr. 286/ 23.03. 2011
  • spălătoreasă/lenjereasă (pe perioadă determinată) –1post / 1normă, 8h / zi, conform H.G. nr. 286/ 23.03. 2011

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare de participare la concurs pentru îngrijitor:

 • studii gimnaziale/medii/profesionale, absolvite cu certificat/diplomă de bacalaureat/de școală profesională;
 • cursuri de specialitate (igienă);
 • abilități de relaționare și comunicare
 • disponibilitate la program de lucru prelungit și acțiune educativă în raporturile cu preșcolarii;
 • experiență în domeniu: minimum 3 luni;
 • aviz psihologic la angajare

Condițiile specifice necesare de participare la concurs pentru spălătoreasă /lenjereasă:

 • studii gimnaziale/medii/profesionale, absolvite cu certificat/diplomă de bacalaureat/de școală profesională;
 • cursuri de specialitate (igienă)
 • îndemânare și abilitate în realizarea sarcinilor;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;
 • experiența în domeniu: minimum 3 luni;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13.01.2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31.01.2020, ora 09.30: Proba scrisă;
 • 03.02.2020, ora 09.30: Proba Interviu- evaluarea CV-ului;
 • 05.02.2020:,ora 10.00: Proba practică în profilul postului

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum  Vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat ADMIS la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul G.P.P. NR.2 SLATINA.

Relații suplimentare se obțin la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, cu sediul în Slatina, str. Păcii nr. 1A, tel. 0249433570

 

Director,

DICU MIHAELA

Continuă să citești
Publicitate
ACTUALacum O oră

COVID-19 | Prefectul susţine că persoanele izolate la domiciliu pot ieşi la cumpărături. Reacţia MAI

ACTUALacum 2 ore

Cum au ieşit testele celor trei români din Republica Dominicană, suspecţi de COVID-19

ACTUALacum 2 ore

Şi-a omorât soţia, apoi s-a sinucis. De la ce a plecat totul

ACTUALacum 16 ore

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, reţinută de DNA în urma unui flagrant

ACTUALacum 16 ore

Accident în Slatina. Două fete au fost lovite pe trecerea de pietoni

ACTUALacum 19 ore

Tânărul din Gorj, primul caz de coronavirus din România, nu mai este infectat. Testul de vineri a ieşit negativ

ACTUALacum 19 ore

Decizie a Ministerului Sănătăţii. Prima demitere din cauza coronavirusului

ACTUALacum 20 de ore

Liviu Dragnea, accident în închisoare. S-a tăiat la o mână

ACTUALacum 21 de ore

Două cazuri noi de coronavirus, în România: O femeie din Timişoara şi un bărbat din Maramureş, întorşi din Italia

ACTUALacum 21 de ore

Şase chinezi cazaţi la un hotel din Slatina, identificaţi abia după două zile

ACTUALacum 24 de ore

Cine sunt tinerii care au murit în cumplitul accident rutier de la ieşirea din Balş

ACTUALacum o zi

Dosarul Caracal. Dincă şi Risipiţeanu rămân în arest preventiv

ACTUALacum o zi

Lista cu miniștrii noului Guvern a fost definitivată. Ce modifcări au fost aduse

ACTUALacum o zi

Angajata unui penitenciar, autoizolare din cauza coronavirusului

ACTUALacum o zi

VIDEO | Cum se dezinfectează mijloacele de transport din Craiova

ACTUALacum o zi

Dincă și complicele său, la Tribunalul Olt pentru prelungirea mandatului de arestare preventivă

ACTUALacum o zi

Soție înjunghiată mortal de către soț. Bărbatul este căutat de polițiști

ACTUALacum o zi

Un microbuz în care se aflau nouă persoane, căzut în râu

ACTUALacum o zi

Program de zbor ajustat de Wizz Air. Au scăzut cererile pentru rutele din Italia

ACTUALacum o zi

VIDEO. Accident GRAV la ieşirea din Balş spre Craiova. Patru tineri au murit, după ce au intra cu maşina într-un TIR

ACTUALacum 2 zile

Un tânăr din Slatina, care a zburat cu italianul diagnosticat cu COVID-19, s-a plimbat două zile prin Bucureşti, deşi trebuia să fie în carantină

POLITICĂacum 2 zile

Coronavirusul amână Congresul PSD. Decizie luată de conducerea partidului

POLITICĂacum 2 zile

PSD Olt pune preşedintele filialei locale drept candidat la Primăria Caracal

ACTUALacum 2 zile

FOTO | Incendiu de vegetație uscată într-o comună din Dolj. Focul s-a întins pe patru hectare

ACTUALacum 16 ore

Accident în Slatina. Două fete au fost lovite pe trecerea de pietoni

ACTUALacum 3 zile

Accident în judeţul Olt. Un copil a fost spulberat, în apropierea şcolii, de o maşină condusă de un şofer băut

ACTUALacum o zi

VIDEO. Accident GRAV la ieşirea din Balş spre Craiova. Patru tineri au murit, după ce au intra cu maşina într-un TIR

ACTUALacum 24 de ore

Cine sunt tinerii care au murit în cumplitul accident rutier de la ieşirea din Balş

ACTUALacum 2 zile

Un tânăr din Slatina, care a zburat cu italianul diagnosticat cu COVID-19, s-a plimbat două zile prin Bucureşti, deşi trebuia să fie în carantină

ACTUALacum 4 zile

Italianul depistat cu coronavirus după o vizită în România a fost la Craiova, săptămâna trecută, la rudele soţiei sale românce. Reacţia autorităţilor

ACTUALacum 2 zile

Olt: 58 de persoane în izolare la domiciliu din cauza COVID -19. Au revenit recent din Italia

ACTUALacum 4 zile

Administratorul unei asociații de proprietari din Slatina, care lua bani direct din casierie, pus sub control judiciar

ACTUALacum 21 de ore

Şase chinezi cazaţi la un hotel din Slatina, identificaţi abia după două zile

ACTUALacum 2 zile

Doi olteni care au zburat în acelaşi avion cu italianul cu COVID-19, în izolare la domiciliu

ACTUALacum 3 zile

Un italian care l-a însoţit, în Craiova și în Gorj, pe bărbatul de 71 de ani infectat are şi el coronavirus

ACTUALacum 3 zile

Demisie la vârful ANIF. Directorul instituţiei, slătineanul Florin Barbu, şi-a depus mandatul

topitorie
ACTUALacum 4 zile

Activitatea a două topitorii din Slatina, sistată în urma controlului dispus de Ministerul Mediului. IMAGINI din interiorul acestora

ACTUALacum 4 zile

Cele trei persoane din Dolj care au venit în ţară din Italia, dar au minţit cu privire la acest lucru, cercetate de poliţişti

Reporter24 TVacum 4 zile

Emisiunea „Reporter 24” din 24 februarie | Invitat, primarul Slatinei Emil Moţ

POLITICĂacum 2 zile

PSD Olt a anunţat pe cine va susţine la şefia partidului

ACTUALacum 2 zile

Angajați ai ISU, la lucru după ce s-au întors dintr-o excursie la Veneția

ACTUALacum 3 zile

Anti-fakenews CORONAVIRUS | Care sunt sursele oficiale de informaţii din România privind COVID – 19

ACTUALacum 3 zile

Dai foc la mirişte, rămâi fără subvenţia APIA. Protocol cu ISU şi Garda de Mediu

ACTUALacum 16 ore

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, reţinută de DNA în urma unui flagrant

ACTUALacum 3 zile

Doi angajați ai firmei de la care italianul a închiriat mașina, în carantină

POLITICĂacum 4 zile

Demisie în PNL Slatina din cauza lui Mario De Mezzo. Candidatul liberalilor ar avea „notorietate ZERO”

ACTUALacum 3 zile

Cursa Bologna-Craiova, cu care a călătorit italianul infectat cu coronavirus, a fost anulată. Aeronava, dezinfectată după patru zile

ACTUALacum 4 zile

Socrii italianului infectat cu virusul Covid-19 au fost izolați la domiciliu. Autoritățile din Gorj sunt în alertă

ACTUALacum 21 de ore

Două cazuri noi de coronavirus, în România: O femeie din Timişoara şi un bărbat din Maramureş, întorşi din Italia

ACTUALacum o zi

VIDEO. Accident GRAV la ieşirea din Balş spre Craiova. Patru tineri au murit, după ce au intra cu maşina într-un TIR

ACTUALacum 3 zile

VIDEO | Tânăr în vârstă de 30 de ani, reținut la patru zile distanță după ce a fost urmărit în trafic. A fost prins într-un aeroport din București

ACTUALacum 5 zile

Incendiu de proporţii într-o localitate din Olt. De la ce a pornit focul – VIDEO

ACTUALacum 5 zile

VIDEO | Probleme cauzate de vântul puternic, în Dolj: Copaci doborâţi, acoperişuri puse la pământ, maşini avariate

ACTUALacum 5 zile

VIDEO. Vântul puternic face ravagii în Olt. Acoperişul unei biserici-monument istoric, smuls de vijelie

ACTUALacum 5 zile

VIDEO. Accident rutier, în apropiere de Slatina. Două autoturisme implicate, unul a ajuns în șanț

ACTUALacum 6 zile

VIDEO. Fum gros pe terminalul „Plecări” al Aeroportului Otopeni. Incendiu la un restaurant din incintă

POLITICĂacum o săptămână

Modelul „Robu”, în PNL Olt. Voiculescu nu mai vrea presa „ostilă” la conferințele sale

ACTUALacum o săptămână

VIDEO | Nereguli grave și mizerie descoperite de inspectorii OPC cu ocazia unui control în spital. Vase ruginite și mâncare transportată prin subsol

ACTUALacum o săptămână

Tânăr din Dolj, arestat preventiv pentru cultivarea de cannabis indoor. Zeci de ghivece de plante, găsite la percheziţii

ADMINISTRAŢIEacum o săptămână

Slatina, buget de aproape 300 milioane lei. Proiectul a fost prezentat de primarul Moţ

Reporter24 TVacum 2 săptămâni

Emisiunea „Reporter 24” din 17 februarie | Invitat: comisarul şef al GNM Olt, Gheorghe Neacşa

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Migranți din Siria, Irak și Afganistan, depistați într-o remorcă frigorifică, la frontieră

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Protest în fața școlii din Dolj, de unde nouă elevi au ajuns cu stări de rău la spital

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Trei bărbați au fost arestați preventiv, după ce polițiștii au găsit, în casa unuia dintre ei, 90.000 de Euro falși

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Trafic feroviar blocat, în Olt: Trei trenuri au fost anulate, călătorii sunt transbordaţi cu autocare

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Incendiu într-un bloc din Craiova. Pompierii intervin cu trei autospeciale

POLITICĂacum 2 săptămâni

VIDEO | Orban renunţă la trei dintre ordonanţele adoptate înainte de demitere

ACTUALacum 2 săptămâni

Ministrul Mediului vrea măsuri rapide, după vizita în Pădurea Topana: „Abori de 200-300 de ani culcați efectiv la pământ pentru că nu figurau în fond forestier”

Reporter24 TVacum 3 săptămâni

Emisiunea „Reporter 24” din 10 februarie | Invitat: Radu Voinea – fost sportiv/antreprenor

ACTUALacum 3 săptămâni

Două persoane rănite după ce o autospecială ISU Olt, care intervenea la un accident, a fost lovită de o maşină

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO | Peste 17 kilograme de canabis descoperite în bagajele unui bărbat. Le transporta cu un microbuz

LIFEacum 3 săptămâni

VIDEO VIRAL | A apărut maneaua dedicată Coronavirsului din China

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2019 JFK Media&More.