Connect with us

ANUNȚURI

ANUNŢ PUBLIC

Avatar

Publicat

în

ORASUL POTCOAVA avand sediul in str. Principala, nr.86, judetul Olt – titular al planului “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA SI RETEA APA UZATA, BRANSAMENTE APA SI RACORDURI CANALIZARE IN LOCALITATEA POTCOAVA, JUDETUL OLT”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul A.P.M. Olt, strada I. Morosanu, nr.3, Slatina, judetul Olt, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Olt, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

 

 

 

 

Continuă să citești
Publicitate
Click pentru a lăsa un comentariu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNȚURI

Asociaţia Sentire angajează psiholog

Avatar

Publicat

în

Asociația Sentire caută să își mărească echipa cu încă un terapeut pentru a ocupa un post part-time, cu posibilitatea de full-time.

Cerințe:
– diplomă de licență în psihologie sau psihopedagogie specială;
– cunoștințe solide în domeniul psihopatologiei copilului și adolescentului;
– abilități necesare în activitatea de evaluare/testare: abilități de observație, de analiză și sinteză a informațiilor, bun organizator;
– motivație, dinamism, flexibilitate, empatie, bune abilități de comunicare, punctualitate, seriozitate, implicare.

Nu este necesară experiența.

Ce oferim?
– un mediu de lucru dinamic și prietenos;
– o echipă de profesioniști formată din oameni pozitivi, creativi, dedicați copiilor și dezvoltării profesionale;
– cele mai noi dotări existente la ora actuală, pentru desfășurarea activității în condiții excelente;
– sesiuni de formare, îndrumare și asistență de specialitate pe toată durata desfășurării activității.

Dacă dorești să lucrezi în echipa noastră, trimite-ne un CV (în care să specifici link-ul contului/paginii rețelei tale de socializare – dacă este cazul – gen Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn etc.), pe adresa: sentire.ong@yahoo.com, cu o fotografie atașată, o scrisoare de intenție (motivație, planuri de viitor), cu subiectul „Angajare psiholog”.

Termenul limită de depunere a CV-urilor este pana la 23 ianuarie 2020.

Continuă să citești

ANUNȚURI

ANUNŢ

Avatar

Publicat

în

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Slatina organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

 • îngrijitor grupă copii  (pe perioadă determinată) – 1,5 posturi /  1 ½ norme, 8 h / zi, 4 ore/zi, conform H.G. nr. 286/ 23.03. 2011
  • spălătoreasă/lenjereasă (pe perioadă determinată) –1post / 1normă, 8h / zi, conform H.G. nr. 286/ 23.03. 2011

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare de participare la concurs pentru îngrijitor:

 • studii gimnaziale/medii/profesionale, absolvite cu certificat/diplomă de bacalaureat/de școală profesională;
 • cursuri de specialitate (igienă);
 • abilități de relaționare și comunicare
 • disponibilitate la program de lucru prelungit și acțiune educativă în raporturile cu preșcolarii;
 • experiență în domeniu: minimum 3 luni;
 • aviz psihologic la angajare

Condițiile specifice necesare de participare la concurs pentru spălătoreasă /lenjereasă:

 • studii gimnaziale/medii/profesionale, absolvite cu certificat/diplomă de bacalaureat/de școală profesională;
 • cursuri de specialitate (igienă)
 • îndemânare și abilitate în realizarea sarcinilor;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;
 • experiența în domeniu: minimum 3 luni;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13.01.2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31.01.2020, ora 09.30: Proba scrisă;
 • 03.02.2020, ora 09.30: Proba Interviu- evaluarea CV-ului;
 • 05.02.2020:,ora 10.00: Proba practică în profilul postului

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum  Vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat ADMIS la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în ORIGINAL în vederea verificării conformității.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul G.P.P. NR.2 SLATINA.

Relații suplimentare se obțin la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, cu sediul în Slatina, str. Păcii nr. 1A, tel. 0249433570

 

Director,

DICU MIHAELA

Continuă să citești

ANUNȚURI

Baroul Olt – Comunicat de presă

Avatar

Publicat

în

Având în vedere acuzaţiile publice aduse Baroului Olt, exprimate în emisiunea „Sinteza Zilei” din 14 august 2019 la postul de televiziune Antena 3 în legătură cu desemnarea d-nei avocat Firică Cristina – Nicoleta ca avocat din oficiu pentru inc. Dincă Gheorghe în cauza mediatizată sub numele de „Dosarul Caracal”, aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Afirmaţia moderatorului emisiunii, în sensul că „din aceste sute de avocaţi din Olt, Baroul (Baroul Olt, n.n.) alege un avocat din oficiu, iar până acum a ales şase, ca să i se piardă cumva urma”, ESTE O AFIRMAŢIE TENDENŢIOASĂ ŞI NEADEVĂRATĂ.

Această afirmaţie a indus telespectatorilor ideea existenţei unei conivenţe între Baroul Olt şi inc. Dincă Gheorghe, respectiv ideea că repartizarea ca avocat din oficiu a d-nei avocat Firică pentru inc. Dincă Gheorghe ar fi rezultatul unor „înţelegeri” oculte.

Concluzia de mai sus a fost exprimată de jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan fără a i se solicita probe în acest sens în acest sens de către moderatorul emisiunii, pe baza faptului că d-na avocat Firică este nora cetăţeanului Firică Gheorghe din Caracal, care ar fi „partenerul” inc. Dincă Gheorghe.

Dacă jurnaliştii ar fi solicitat printr-o adresă să li se comunice detaliat procedura desemnării de către Baroul Olt a tuturor avocaţilor din oficiu în „Dosarul Caracal”, inclusiv a d-nei avocat Firică, s-ar fi înlăturat orice suspiciune.

Astfel, Baroul Olt a desemnat succesv 4 (patru) avocaţi din oficiu în dosarele în care figurează inc. Dincă Gheorghe, şi nu 6 (şase) cum s-a prezentat în emisiune, respectiv pe:

 • D-na avocat Deaconu Sofia-Laura, în dos. 297/P/2019 (avocat din oficiu repartizat la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, din 29.07.2019);
 • D-na avocat Firică Cristina-Nicoleta în dosar nr. 2491/D/P/2019 (avocat din oficiu repartizat la solicitarea SCCO – Structura Centrală Bucureşti, din 03.08.2019 şi până în prezent);
 • D-nul avocat Mihalache Victor-Ionuţ în dos. 2491/D/P/2019 avocat din oficiu repartizat la solicitarea SCCO Olt – Slatina, la data de 06.08.2019, avocat care a participat numai la efectuarea unei percheziţii în data de 06.08.2019, în continuarea umăririi penale rămânând avocat din oficiu d-na avocat Firică Cristina-Nicoleta;
 • D-nul avocat Neagu Gabriel-Adrinel, repartizat la solicitarea Tribunalului Olt, în dos. Nr. 1596/104/2019 al Tribunalului Olt având ca obiect prelungirea măsurii arestării preventive a inc. Dincă Gh.

Avocaţii din oficiu sunt desemnaţi de către barouri exclusiv la solicitarea organelor judiciare sau a instanţelor de judecată şi nicidecum „ca să li se piardă cumva urma” (cum se susţinea în emisiune), iar repartizarea avocaţilor din oficiu se face conform programării pe zile calendaristice, de către persoanele desemnate prin decizie de către Consiliul Baroului Olt.

În aceeaşi emisiune, invitatul jurnalist Sorin Ovidiu Bălan a sugerat că d-na avocat din oficiu Firică Cristina-Nicoleta i-ar fi comunicat inculpatului Dincă locul din pădure unde s-ar fi „plantat” unele probe (cei doi saci cu resturi umane incinerate), şi ce trebuie să declara în legătură cu acestea.

Această acuzaţie vizează o faptă penală (favorizarea infractorului) de care este acuzat pe nedrept un confrate membru al Baroului Olt, motiv pentru care Baroul Olt o respinge cu hotărâre, acuzaţia fiind neîntemeiată pe vreo probă, respectiv fiind o alegaţie fără niciun suport probator care aduce prejudicii atât avocatului Firică Cristina-Nicoleta, cât şi Baroului Olt.

Reamintim pe această cale colegilor avocaţi care au fost desemnaţi avocaţi din oficiu sau avocaţi aleşi în cauze penale, că în temeiul prevederilor art. 285 alin. (2) C.P.P., procedura din cursul urmăririi penale NU ESTE PUBLICĂ.

Totodată, conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul Deontologic al Avocatului Român, colegii avocaţi trebuie să respecte principiul secretului profesional, şi pe cale de consecinţă recomandăm acestora SĂ MANIFESTE PRUDENŢĂ ŞI REŢINERE ÎN LEGĂTURĂ CU INFORMAŢIILE PE CARE LE OFERĂ PRESEI, nerespectarea normelor de mai sus putând declanşa cercetarea disciplinară.

Decanul Baroului Olt

Avocat Ţuluca Dănuţ-Radu

 

Continuă să citești
Publicitate
ADMINISTRAŢIEacum 47 de minute

SONDAJ | Sunteţi de acord cu construcţia unui mall pe terenul fostei unităţi militare din Slatina?

ACTUALacum O oră

Şcoală evacuată, după ce mai mulți copii au acuzat dureri de cap. 6 elevi au fost transportați la spital. În școală s-a făcut luni igienizare din cauza gripei

ACTUALacum 2 ore

Mai multe instanţe din ţară îşi suspendă activitatea din cauza pensiilor speciale. Ce face Tribunalul Olt

ACTUALacum 2 ore

Arestat pentru că ar fi încercat să-şi ucidă cumnatul. L-a înjunghiat cu un cuţit

POLITICĂacum 3 ore

PNL Slatina, vot împotriva construirii unui mall în oraş

ACTUALacum 5 ore

Bărbaţi reţinuţi după ce au spart două apartamente şi au furat bijuterii şi bani

Reporter24 TVacum 5 ore

Emisiunea „Reporter 24” din 20 ianuarie | Invitat: Istoricul Aurelia Grosu

ACTUALacum 6 ore

Propunerile făcute de Ministrul Justiţiei: Crin Bologa, şef DNA, Giorgiana Hosu, şef DIICOT, Gabriela Scutea, procuror general

ACTUALacum 7 ore

Familiile Luizei şi Alexandrei, interceptate în dosarul lui Gheorghe Dincă

ACTUALacum 7 ore

Şoferiţă căutată de poliţie. A lovit o fetiţă de 11 ani pe trecerea de pietoni şi a fugit

ACTUALacum 7 ore

Georgiana Hosu propusă de ministrul Justiţiei pentru şefia DIICOT

ACTUALacum 7 ore

A scăzut numărul reclamaţiilor consumatorilor privind serviciile financiare

ACTUALacum 8 ore

11 copii cu vârste între 4 şi 7 ani, diagnosticaţi cu gripă într-o singură zi

ACTUALacum 8 ore

Bărbat în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat de soţie

ACTUALacum 8 ore

Pachete cu produse de igienă, distribuite craiovenilor cu venituri mici

ACTUALacum 8 ore

Un elev de 12 ani s-a aruncat de la etajul doi al şcolii

POLITICĂacum 8 ore

Guvern răzgândit! Şeful APIA Olt schimbat de ministrul Agriculturii, la şapte zile de la prelungirea mandatului

ACTUALacum 8 ore

Carne de pasăre din zone restricționate din Ungaria, în două județe din Oltenia

ACTUALacum 9 ore

Hoţ de maşini, urmărire ca în filme pe stradă

ACTUALacum 9 ore

Trafic blocat, după ce un TIR încărcat cu banane a derapat

ACTUALacum 9 ore

Percheziţii la falsificatori de bani

ACTUALacum 10 ore

Cum a ajuns adjunct al IPJ Olt un ofiţer care şi-a dat demisia a doua zi după ce luase concursul pentru şefia Poliţiei Vâlcea

POLITICĂacum 24 de ore

SONDAJ | Sunteţi de acord cu alegerea primarilor în două tururi de scrutin?

POLITICĂacum o zi

Iohannis: Este foarte important ca Guvernul să găsească resurse pentru majorarea alocațiilor

ACTUALacum 3 zile

Jandarm din Olt, mort la doar 36 de ani

ACTUALacum 3 zile

Mama Alexandrei Măceşanu, reacţie dură după apariţia rechizitoriului. „Nu este moartă în acel butoi. Nu cred nimic”

ACTUALacum 3 zile

Turişti din Olt salvaţi de jandarmii din Gorj de pe un drum forestier acoperit cu gheaţă

ACTUALacum 2 zile

IMPACT între două maşini la Caracal. Trei persoane la spital – FOTO

LIFEacum o zi

Slatina, al treilea oraş ca vechime din ţară, împlineşte 652 de ani de la prima atestare documentară

POLITICĂacum o zi

Candidatul USR la Primăria Slatina, mutat din oraş în urmă cu şapte ani

TECHacum 2 zile

Utilizatorii Whatsapp nu pot trimite poze, videoclipuri și orice tip de conținut multimedia

LIFEacum 3 zile

REPORTAJ | Amintiri din anii ’90. „Mariana, am vorbit cu Vasile şi m-a înjurat!”

POLITICĂacum 24 de ore

SONDAJ | Sunteţi de acord cu alegerea primarilor în două tururi de scrutin?

ACTUALacum 4 zile

Trafic blocat între Slatina și Craiova pentru repunerea pe carosabil a unui autotren

LIFEacum o zi

Dirijorul Marin Constantin, de la Ansamblul „Doina Oltului”, a încetat din viaţă

ACTUALacum 2 zile

Şofer filmat când mergea pe contrasens, pe un drum judeţean – VIDEO

ACTUALacum 3 zile

EVADARE dintr-un penitenciar din România. Doi deținuți au săpat un tunel de 11 metri, în patru luni

ADMINISTRAŢIEacum 47 de minute

SONDAJ | Sunteţi de acord cu construcţia unui mall pe terenul fostei unităţi militare din Slatina?

ACTUALacum 10 ore

Cum a ajuns adjunct al IPJ Olt un ofiţer care şi-a dat demisia a doua zi după ce luase concursul pentru şefia Poliţiei Vâlcea

ACTUALacum 3 zile

Șase tineri la spital, după o întrecere în trafic

ACTUALacum 3 zile

Bărbat lovit cu BMW-ul şi târât pe capotă 30 de metri, sub privirile îngrozite ale copilului şi soţiei

ACTUALacum 4 zile

Un craiovean băut a „uitat” unde locuieşte şi a forţat intrarea în apartamentul unui vecin

ACTUALacum o zi

Accident pe Centura Craiovei. Un tânăr şofer din Olt, la spital

ACTUALacum 2 zile

Un bloc de locuinţe a îngheţat, după ce s-a spart instalaţia de încălzire

ACTUALacum 3 zile

Dincă poate fi achitat, pe baza rechizitoriului. Avocatul Tonel Pop a semnalat greşeli grave

ACTUALacum 3 zile

O femeie și nepotul său, găsiți morți în casă

Reporter24 TVacum o zi

Istoricul Aurelia Grosu vine la emisiunea „Reporter 24”

POLITICĂacum 8 ore

Guvern răzgândit! Şeful APIA Olt schimbat de ministrul Agriculturii, la şapte zile de la prelungirea mandatului

Reporter24 TVacum 5 ore

Emisiunea „Reporter 24” din 20 ianuarie | Invitat: Istoricul Aurelia Grosu

Reporter24 TVacum o zi

Istoricul Aurelia Grosu vine la emisiunea „Reporter 24”

LIFEacum 6 zile

IMAGINI de colecţie | Moise Guran, noul membru USR, prezintă conspiraţia bancnotei de 20 de dolari

ACTUALacum 6 zile

VIDEO. Au încercat să fure bancomatul de la Dedeman cu un BMW X6

LIFEacum 6 zile

VIDEO | Nu e glumă! Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru că, într-un videoclip, incită la ură împotriva femeilor

ACTUALacum 7 zile

O fată care a fost prinsă de vânzătoare că încerca să fure blugi, dezbrăcată şi dată afară din magazin – VIDEO

Reporter24 TVacum o săptămână

Emisiunea „Reporter 24” din 13 ianuarie | Invitat: Jurnalistul Laura Mira

ACTUALacum o săptămână

Accidentul mortal din Craiova, transmis LIVE pe Facebook chiar de tânăra care şi-a pierdut viaţa

ACTUALacum o săptămână

Accident GRAV în Dolj: Doi morţi şi şapte răniţi – VIDEO

ACTUALacum o săptămână

Pereți curățați cu mopul cu care se spală și podeaua, într-un spital din România – VIDEO

ACTUALacum o săptămână

Migranţi libieni alungaţi din tren după ce au făcut tărăboi şi au încercat să-i jefuiască pe pasageri

ACTUALacum 2 săptămâni

Un vlogger român a înscenat un jaf de bancă pentru un experiment social. A fost oprit de un poliţist zelos care a scos pistolul – VIDEO

ACTUALacum 2 săptămâni

Un avion ucrainean s-a prăbuşit după decolarea de la Teheran

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Un autoturism a trecut printr-un gard şi a lovit un excavator, pe centura Rm. Vâlcea. Cinci persoane, printre care un copil de câteva luni, la spital

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | Fetiță de trei ani, cu arsuri, transportată cu elicopterul SMURD pe timp de noapte de la Craiova la București

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO | 230 de mașini aflate în atenţia autorităţilor din ţară şi din străinătate, descoperite în vămi

ACTUALacum 3 săptămâni

INCENDIU | Cântăreaţa Emilia Dorobanţu a rămas fără zeci de costume populare de colecţie şi fără trofeele şi diplomele obţinute în toată cariera

ACTUALacum 3 săptămâni

Casa părintească a interpretei de muzică populară Emilia Dorobanţu, cuprinsă de un incendiu de proporţii. VIDEO&FOTO

ACTUALacum 3 săptămâni

Vilă dintr-o comună din Olt, cuprinsă de un incendiu. Pompierii intervin în forţă

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO | Un autobuz a luat foc pe o stradă din Craiova

ACTUALacum 3 săptămâni

Se întâmplă în România | Şoferi filmaţi când se şicanează în trafic, pe autostradă

LIFEacum 3 săptămâni

Tradiţia Iordănitului, păstrată în localităţi din judeţul Olt

ACTUALacum 4 săptămâni

VIDEO | Tânăr înecat în Olt, la Fălcoiu. Este căutat de scafandri

ACTUALacum 4 săptămâni

Câțiva nostalgici ai regimului comunist s-au adunat, de Crăciun, la mormântul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2019 JFK Media&More.